Arxiu Actes AsfateicsActa de la Junta General de l’Associació ASFATEICSSessió amb acta núm.: 1
Data: 23-02-2011

Horari: de 14 a 15 h
Lloc: aula 2 de l’àrea docent de l’HTVC
Hi assisteixenDe les sòcies fundadores assisteixen 3 persones:

            Pepi Sanz, Montse Garcia i Sònia Navarro. Queda excusada Mila Magín.

De la resta de sòcies i socis, assisteixen 24 persones. Queden excusades i excusats moltes sòcies i socis que no han pogut assistir a la reunió.Ordre del dia

1.  Presentació oficial de l’Associació.
2.  Eleccions a la Junta Executiva.
3.  Fixació d’una quota de pagament per a les associades i els associats.
4.  Torn obert de paraules.


Desenvolupament de la sessió

Pepi Sanz fa la presentació oficial de l’Associació, explica els passos que les sòcies fundadores han realitzat des de l’inici. Es posa l’accent en la definició dels tres òrgans:

-          Junta General dels associats, òrgan col·legiat, de govern, i les seves decisions són vinculants a tots els socis i a la Junta Executiva. En aquest moment hi ha 93 associats.-          Junta Fundadora, formada per les 4 sòcies fundadores, les quals formen part de la Junta Executiva, òrgan col·legiat executiu d’allò que es decideix a la Junta General.


Segueix explicant Pepi Sanz els tràmits legals que s’han fet:- Sol·licitud d’inscripció de l’associació a la Direcció dels Serveis Territorials del Departament de Justícia a Terres de l’Ebre, com a plataforma legal d’associació professional.
- Acta constitucional fundacional de l’associació.
- Definició dels estatuts de l’associació.- Resolució de l’òrgan competent de la  Direcció dels Serveis Territorials del Departament de Justícia a Terres de l’Ebre, com a plataforma legal d’associació professional.
- Declaració censal d’alta per part del Ministeri d’Economia i Hisenda, atorgació del NIF, que és el següent: G55532055.
- Exempció de la declaració de bens, ingressos a Hisenda.
- Alta d’un número de compte a l’entitat de la Caixa.


Per més informació i detall està tot enregistrat al nostre blog:
I el nostre correu electrònic és: asfateics@gmail.com

Seguidament donem lloc a l’acte de les eleccions a la junta executiva. Sònia Navarro explica el circuit de l’acte.
S’han rebut vots per la valisa, tal com es va informar prèviament al correu electrònic amb les instruccions, per tant el primer pas és obrir aquests sobres davant de tots els assistents i es menciona  el nom del votant, la papereta del qual es diposita a la urna.Després es dona pas a l’obertura de les votacions de les persones assistents.


Seguidament es fa l’escrutini corresponent, Sònia Navarro va nombrant el nom que surt a la papereta i Montse Garcia ho va anotant a la pissarra, per tal que tothom tingui constància.


En total surten 72 vots de les 93 sòcies i socis que som, amb els resultats següents:

1r lloc: Fabà Prats, Imma (Secretaria Tècnica - HTVC) = 19 vots
2n lloc: Valls Subirats, Carme (Admissió Hospitalització - HTVC) = 12 vots
3r lloc: Cano Rocafort, Assumpta (CAP Alcanar - AP) = 11 vots
4r lloc: Villó Vallés, Tere (CAP Temple - AP) = 8 vots
5è lloc: Bonfill Jodar, Clara (CAP Roquetes - AP) = 7 vots
6è lloc: Barreto Ferrer, M. Carmen (CAP SC de la Ràpita - AP) = 6 vots
7è lloc: López Marco, Frederic (CAP Ametlla de Mar - AP) = 5 vots
8è lloc: Bel Gauxachs, M. José (CAP Ulldecona - AP) = 3 vots
9è lloc: Pagà Ventura, Marga (Administració - AP) = 1 vot

Per tant es dona per constituïda la Junta Executiva amb les 6 persones més votades juntament amb les sòcies fundacionals:

Presidenta:     Pepi Sanz Borràs
Secretària:      Mila Magín Sanz
Tresorera:       Montserrat Garcia Guasch
Vocal 1:          Sònia Navarro Pedro
Vocals:           Imma Fabà Prats
                     Carme Valls Subirats
                     Assumpta Cano Rocafort
                     Tere Villó Vallés
                     Clara Bonfill Jodar
                     M. Carmen Barreto Ferrer

A continuació es tracta el tema de la fixació d’una quota, que es decideix entre tots els assistents que sigui anual.
Es fa la proposta entre 20 i 30 €, acordant per majoria absoluta la quota de 25 €.
S’acorda que el circuit per abonar aquesta quota s’explicarà en un proper comunicat, mitjançant correu electrònic, ja que serà necessària la fitxa de cadascú amb totes les dades personals i bancàries.

Públicament es felicita a les candidates elegides, cosa que fem constar en acta per al seu coneixement, properament se les convocarà a la primera reunió de la Junta Executiva.

Sense res més a tractar, s’aixeca la sessió.


La secretària                                                          Vist i plau
                                                                         La presidenta---------------------------------------------------------------------------------------------


Acta de la Junta General de l’Associació ASFATEICS


Sessió amb acta núm.: 2
Data: 09-03-2011
Horari: de 14 a 15.00 h
Lloc: aula de vidre de l’àrea docent de l’HTVC


Hi assisteixen

Sòcies fundadores:

Josepa San Borràs, presidenta
Sònia Navarro Pedro, vocal 1a
Montserrat Garcia Guasch, tresorera
Milagros Magín Sanz, secretària

Vocals:

Assumpta Cano Rocafort, vocal
Carme Valls Subirats, vocal
Clara Bonfill Jodar, vocal
Immaculada Fabà Prats, vocal
M. Carmen Barreto Ferrer, vocal

S’excusa de no assistir-hi Tere Villó Vallés.

Ordre del dia

1. Horari de reunions
2. Logo
3. Blog
4. Dades personals i bancàries dels associats i associades
5. Donar a conèixer l'Associació als mitjans de comunicació, a la Gerència Territorial, a l'ICS i a la Delegació
6. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió


1. Horari de reunions: s’acorda fer les reunions en horari de 15 a 16 h i mantenir la data sempre que hi pugui assistir més del 50% dels membres de la Junta.

2. Logo: es farà una convocatòria entre les sòcies i socis que hi vulguin participar. S’obrirà un període de presentació de propostes que finalitzarà el 31 de març. Es penjaran tots els logos al blog i es demanarà opinió a les sòcies i el socis. Finalment, la Junta Executiva decidirà el guanyador.

3. Blog: els membres de la Junta opinen que el blog és una mica fosc i proposen a Montse Garcia donar-li una aparença més lluminosa; també se li proposa posar les instruccions per fer-se membre del blog per tal de facilitar aquest tràmit.

4. Dades personals i bancàries dels associats i les associades: s’acorda enviar una carta a totes les sòcies i els socis amb una fitxa adjunta que caldrà que retornin emplenada amb les dades personals i bancàries.

5. Presentació de l’Associació a l’ICS, Delegació de Salut i mitjans de comunicació: es comunicarà per escrit la constitució de l’Associació a la Gerència Territorial de l’ICS Terres de l’Ebre, a l’ICS centre corporatiu, a la Direcció dels Serveis Territorials de Salut Terres de l’Ebre i, posteriorment, als mitjans de comunicació del territori.

6. Torn obert de paraules:


- Sònia Navarro pregunta si l’Associació acceptarà sòcies i socis que no siguin treballadors de la Gerència Territorial de l’ICS Terres de l’Ebre, ja que hi ha algunes persones interessades que en actualment no treballen a l’ICS. Per unanimitat, la Junta Executiva decideix que sí.

- Assumpta Cano transmet la pregunta d’algunes sòcies sobre quines cobertures abasta la quota. La presidenta explica que la finalitat principal de l’Associació és unir forces per poder participar en els òrgans de govern de l’empresa entrant formar part del Consell de Participació de professionals, òrgan assessor de l’ICS; al Consell General de la Funció Pública, òrgan assessor ubicat al Departament de Governació i Administracions Públiques; així com també fomentar la formació de la funció administrativa. Continua dient que existeixen els mecanismes legals per poder, en primer lloc, sol•licitar formar part dels dos consells de participació. La Junta treballarà en les pròximes reunions perquè això sigui possible. Primer cal fer l’estudi dels Estatuts, conèixer com ha nascut l’Associació i, sobre tot, un cop tenir clar d’on venim, on estem i on volem anar, fer pedagogia envers els associats i la pròpia empresa.

- La Junta demana una voluntària per formar part del comitè organitzador de les Jornades Administratives; s’ofereix Imma Fabà i queda designada per a aquesta tasca. La presidenta explica que tant els impulsors d’aquesta Jornada com qualsevol altra sol•licitud de col•laboració o notificació formal a l’Associació s’ha de demanar formalment per escrit a l’associació.

La presidenta aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.


La secretària                                                        Vist i plau
                                                                        La presidenta


------------------------------------------------------------------Acta de la Junta Executiva de l’Associació ASFATEICSSessió amb acta núm.: 3
Data: 06-07-2011
Horari: de 14 a 15 h
Lloc: aula de vidre de l’àrea docent de l’HTVC

Hi assisteixen

Sòcies fundadores:
Josepa San Borràs, presidenta
Sònia Navarro Pedro, vocal 1a
Milagros Magín Sanz, secretària

Vocals:
Tere Villó Vallés

S’excusen de no assistir-hi:
Montserrat Garcia Guasch, tresorera
Assumpta Cano Rocafort, vocal
Carme Valls Subirats, vocal
Clara Bonfill Jodar, vocal
Immaculada Fabà Prats, vocal
M. Carmen Barreto Ferrer, vocalOrdre del dia

1.      Nombre d'associats/des
2.      Posicionament d'ASFATEICS davant les retallades i accions a emprendre
3.      Logo ASFATEICS
4.      Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió

1- Nombre d’associats/des. El total de persones que ens han fet arribar les dades bancàries per fer-se sòcies és de 28. Es decideix continuar enviant recordatoris per correu electrònic i penjar-ne un al bloc perquè la gent ens enviï les dades.

2- Posicionament d’ASFATEICS davant les retallades. La presidenta llegeix el comunicat per presentar a la Gerència Territorial de l’ICS i a la premsa i es decideix afegir dos punts:

§         Personalitzar més en el col·lectiu administratiu
§         Demanar a l’administració una gestió més eficaç.

Una vegada afegits aquest punts i feta la correcció lingüística, s’enviarà a la Gerència Territorial de l’ICS Terres de l’Ebre i a la premsa local i comarcal (l’Ebre, L’Estel, Més Ebre...)

3- Logo. Per representar l’associació, després de veure’ls tots en triem un que simbolitza el delta de l’Ebre, dissenyat per Susana  Ferreres Ondazábal.4- Torn obert de paraules:

La presidenta explica que seria bo que un membre de la Junta Executiva d’ASFATEICS entri a formar part del grup de treball que s’està formant per fer front a les retallades. Es decideix que la presidenta li proposi a Imma Fabà.

La presidenta llegeix l’escrit que ens ha fet arribar Montse Garcia sobre les retallades i es decideix que ho pengi al bloc com una reflexió personal.

La presidenta aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària                                                   Vist i plau
                                                                   La presidenta