Reflexions d'un col·lectiu

Reflexions d’un col·lectiu de personal de funció administrativa de l’ICS de Terres de l’Ebre, ASFATEICS

Al carrer la gent parla, és un clamor, tothom hi diu la seva –persones grans, de mitjana edat i fins i tot els joves– sí, ells també… aquesta generació de ciutadans que fins ara, en un gran nombre, no reivindicaven quasi bé res. Tothom en general es pregunta: què està passant? La gran majoria ho intueix, perquè ho viu, però sense saber expressar gaire allò que pensa.
Existeixen organismes que exalten els principis inspiradors que han donat lloc a celebrar el primer Dia Mundial de la Justícia Social el dia 20 de febrer de 2009 proclamat per l’Assemblea General de les Nacions Unides. Aquests principis són: l’eradicació de la pobresa, el foment de la plena ocupació i el treball decent, la igualtat de gènere, l’accés al benestar social i la justícia per a tothom.
En el si d’aquesta Assemblea General de les Nacions Unides els governs participants han assumit un compromís amb la creació d’un marc per a l’acció encaminada a promoure la justícia social a escala nacional, regional i internacional. Reconeixen que el creixement econòmic ha de promoure la justícia social i que una societat per a tothom ha de basar-se en la justícia social i el respecte de tots els drets humans i llibertats fonamentals.
Si no ho hem entès malament un dels pilars fonamentals per promoure aquesta justícia social és el creixement econòmic. El Diccionari de la llengua defineix economia com l’administració ordenada dels béns d’una comunitat, d’un estat, d’un establiment. Ciència que investiga les condicions i les lleis que regulen la producció, la distribució i el consum de riqueses. Estudi de la conducta racional davant el problema de l’assignació de recursos escassos que tenen aplicacions alternatives.
Si reflexionem veiem que hi ha una contradicció entre allò que proclama l’Assemblea General de les Nacions Unides i els fets reals; el món està en crisi econòmica, social, de valors… en definitiva, la política està en crisi adversa si tenim en compte  com la defineix el diccionari –la ciència i art de governar, que tracta de l’organització i de l’administració d’un estat en els seus afers interiors i exteriors.
En moments de dificultat i de constrenyiment, fruit de l’observació, la reflexió i la privació d’allò de què gaudia, l’ésser humà tendeix a qüestionar-se allò que necessita o desitja, defensar-se o vedar algú. En definitiva té ànsia per saber què està passant, viu amb inquietud un possible esdeveniment futur incert.
En aquests últims dies ens ha sorprès unes dades que cal tenir en compte publicades en un editorial de premsa  (El Punt Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre 08-06-2011 Pàgina 9 )
Unes retallades molt significatives, la xifra és de 65,1 milions d’euros, és el pressupost d’inversions de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre previst per a 2011. El pressupost anterior va ser de 226 milions d’euros.
Nosaltres, els treballadors de l’Administració Pública, i més concretament els que treballem a l’àmbit de la salut a Terres de l’Ebre i que firmem com a col·lectiu ASFATEICS ens veiem immersos en una situació crítica, estem veient com el Govern de la Generalitat de Catalunya, a causa de problemes diversos, no entrarem en dissertacions (no és la nostra comesa), però sí que fent ús de la raó, declarem la nostra disconformitat amb la retallada, amb l’acomiadament de treballadors que són persones (que tenen compromisos adquirits), amb la destrucció de llocs de treball, amb la discriminació (esperem inobservada) per part de l’Administració entre diversos col·lectius de professionals.
L’Estatut bàsic de l’empleat públic EBEP, Llei 7/2007, diu textualment: la legislació bàsica de la funció pública ha de crear el marc normatiu que garanteixi la selecció i la carrera professional sobre la base dels criteris constitucionals de mèrit i capacitat i que estableixi un just equilibri entre drets i responsabilitats de tots els empleats públics (art.8, 8.1, 8.2 (a,b,c,d) ). A més la legislació bàsica ha de preveure els instruments que faculten les diferents administracions per a la planificació i ordenació dels seus efectius i la utilització més eficient dels mateixos.
La Llei de l’ICS 8/2007 no preveu, dissortadament, el personal de funció administrativa en el Consell de Participació dels Professionals de l’ICS.

Capítol II Organització.
Es crea El Consell de Participació dels Professionals de l’ICS, com a òrgan de participació que assessora el Consell d’Administració sobre els assumptes relacionats amb les condicions i l’exercici professional del personal mèdic i d’infermeria de l’ICS.

El personal de funció administrativa (auxiliars, administratius, gestió, tècnics...) representa un dels col·lectius més nombrosos i que dóna resposta a l’acció interna de la mateixa administració i de competència més directa al servei de la ciutadania,  usuària dels serveis públics. 

Aquets serveis públics resten afectats sensiblement, com tots sabem, en totes les prestacions competencials de la salut pública; la qual cosa afecta directament el nostre col·lectiu ja que ens veiem lligats de peus i mans en veure que no es pot fer res o molt poca cosa per resoldre de vegades situacions injustes i que no responen als drets dels ciutadans i a les obligacions de l’Administració per servir amb eficàcia els principis constitucionals de l’Admistració Pública.

Fem una crida a l’empleat públic, a la ciutadania, perquè llegiu la premsa, escolteu la ràdio, vegeu programes de debat, assabenteu-vos de les notícies, en definitiva, perquè us informeu i sobretot que reflexioneu individualment i col·lectivament. Sempre s’ha dit que la unió fa la força, que el debat democràtic és un dret, que l’aportació d’idees és positiva i necessària i una penúltima reflexió (perquè en tenim més) no podem canviar el món, però sí el nostre entorn més immediat, l’amistat, la generositat, l’empatia, exercir la responsabilitat individual i col·lectiva i conèixer els nostres drets i els dels altres, ens pot portar a l’engranatge d’una societat en què el benestar i la justícia social sigui assequible per tothom. 

Apel·lem el bon criteri constructiu de les autoritats competents,  Departament de Salut, la Gerència de l’Institut Català de la Salut, Gerència Territorial, Consell Executiu i tothom que ens vulgui escoltar perquè es reflexioni des de les diverses perspectives: legals, ètiques i de sensibilitat humana.
En nosaltres, el personal de funció administrativa trobareu la mà oberta i la capacitat suficient per col·laborar en la construcció d’una bona funció pública, sabent per endavant que la complicitat entre l’empresa i el servidor públic és un binomi carregat d’empatia, això sí, cal que sigui real i coresponsable. 
Per acabar, ens quedem amb allò que pensen persones sàvies: crear és resistir, paraules textuals de Stéphane Hessel, filòsof de 92 anys que ha editat, entre altres, Indigneu-vos! és una crida a la insurrecció pacífica. Des de Gandhi, Martin Luther King, Mandela i molts altres, ens encomana a una visió ètica, justa, amb un equilibri durador que prevalgui.


Pepi Sanz Borràs
Presidenta
Associació Personal de funció Administrativa
Terres de l’Ebre de l’ICS ASFATEICS


------------------------------------------------------------------


El passat 5 d'agost es va enviar la següent carta a: Anna Isabel Martín, Antoni Grau Àvila, Blanca Cuevas Baticón, Daniel Ferrer Vidal, David Edo Lorente, Susana Ferreres, Gaspar Masdeu, Gràcia García, Joan Ll. Camps Juan, Jordi Gavaldà, Julio García Prieto, Marc Vilar, Jordi Masqué, María Teresa Painous Calbet i Salvador Pallejà.

Senyors,

En nom de  l’Associació de Funció administrativa ASFATEICS us demano  que considereu la recuperació de la Junta Administrativa; les nostres peticions són del tot licites i legals, licites perquè  fa un temps enrere ja estava establerta i sense més es va deixar de convocar; legals perquè la llei ens empara.

Antecedents legals:

-          Constitució Espanyola, títol I, Capítol II ar. 14 El de la Igualtat, no discriminació …
La discriminació és evident amb la resta dels col.lectius: Facultatius, Infermeria (ells es reuneixen en les Juntes Facultatives, Clíniques, d’Infermeria); nosaltres no.

-          Estatu Marc Llei 55/2003, Capítol IV, ar 17 Drets individuals (j. A ser informats ….), art 18 Drets Col.lectius (e. drets de reunió…), art. 19 Deures (c. Participar …)
Què millor que ser informats en Junta Administrativa, òrgan que representa a la diversitat del personal de funció administrativa perquè siguin  informats en reunió de forma col.lectiva i poder  participar en l’organització, objectius i aportació de capital humà.  

      -      Estatu Bàsic de l’empleat Públic EBEP. Capítol IV   Representació i participació institucional. Dret de reunió
Article 31. Principis generals. 3. Per representació, als efectes d’aquesta Llei, s’entén la facultat d’elegir representants i constituir òrgans unitaris a través dels quals s’instrumenti la interlocució entre les administracions públiques i els seus empleats.


Proposem que es constituexi la Junta Administrativa com a òrgan unitari i en representació legal per al col.lectiu de funció administrativa; basant-nos en les premises legals  EBEP. Capítol  IV i la resta de normativa.

Avui mateix dia 5 d’agost de 2011 ens ha visitat el director gerent de l’ICS.  S’ha convidat a la Junta Cínica, Junta facultativa, Junta d’Infermeria. Com en altres ocasions no s’ha convocat al personal de funció administrativa. No és el primer cop que passa. En aquests ùltims anys es va aconseguir que des de la Conselleria de Salut ens tinguessin en compte en esdeveniment com el d’avui, què  ha passat ara?

Que se sàpiga a nivell dels òrgans de Direcció  el col.lectiu de funció administrativa representat per l’Associació ASFATEICS expresa la seva disconformitat per aquest fet i desencís per la falta de sensibilitat Institucional.

Atentament,Pepi Sanz Borràs
Presidenta
Associació Funció Administrativa Terres de l’Ebre de l’ICS
ASFATEICS1 comentari:

Montserrat García Guasch ha dit...

Aquesta carta es publicarà al Diari l’ EBRE i a més a més, s’ha enviat a: Conseller de Salut, Director Gerent de l’ICS, Director de Serveis Territorials de Terres de l’Ebre i el comitè de Direcció Territorial de Terres de l’Ebre.