Tràmits


Hola companys animeu-vos a entrar al blog, el vostre blog. Doneu les vostres opinons, penseu que això és el principi i necessitem com més informació i intercanvi d'opinions millor. En breu ens reunirem les 4 persones que voluntàriament hem començat a iniciar els primers passets:
En primer llor s'ha de fer l'acta de constitució de l'Associació, l'elaboració dels estatuts, formalitzar la sol.licitud d'acceptació de l'Associació i presentar-la juntament amb tota la documentació als Serveis Territorials de Justícia.

Cal donar-se d'alta un domicili social. En aquests moments estic iniciant contactes en diverses seus socials perquè ens prestin la seva adreça.

Com veïeu hi ha molts de passos a seguir... us mantindré informats i penseu que qualsevol informació, ajuda, iniciativa és ben vinguda.

D'acord amb els estatuts, model de les associacions, un cop instituïda la Junta de socis fundadors, s'ha de crear la Junta General de Direcció, òrgan de direcció i d'execusió, les seves decisions reflectides en actes són vinculants a l'Associació. La Junta General podrà crear grups de treball de naturaleza assesora, aquests grups podran ser molts, diversos i específics pel que fa a la temàtica que en un moment determinat sorgeixi: congressos, fòrums de debat, xerrades, ponències, revistes de l'associació, política empàtica amb l'empresa ...

Em consta que hi part del nostre col.lectiu que encara no se n'assabentat d'aquesta inciativa... correu la veu!

------------------------------------------------------------------------
JA SOM UNA REALITAT!!!
Benvolguts companys,

El dia 1 de setembre de 2010 el òrgan competent dels Serveis Territorials del Departament de Justícia de les Terres de l’Ebre ha Resolt inscriure a la secció 1ª del Registre d’Associacions de la Generalitat l’associació denominda Associació Funció Administrativa Terres de l’Ebre de l’Institut Català de la Salut.

L’associació denominada Associació Funció Administrativa Terres de l’Ebre de l’Institut Català de la Salut ASFATEICS compleix els requisits assenyalats en les disposicions esmentades per poder ser considerada com una manifestació dels dret d’associació reconegut a la Constitució.

Textualment us passo a relacionar la motivació de la Resolució:

Relació de fets

En data 01/09/2010, la Senyora Josepa Sanz Borràs va presentar una sol·licitud d’inscripció, en el Registre d’Associacions, de l’associació denominada Associació funció Administrativa de l’Institut Català de la Salut, juntament amb l’acta de constitució i els estatuts de l’entitat.

Els estatuts inclouen els següents aspectes prescrits legalment:

2.1. Els fins de l’associació, que són: potenciar i reconèixer la labor del personal de funció administrativa i en general tota aquella activitat de gestió i tècnica que es desenvolupa en l’àmbit de la Salut Pública de l’Institut Català de la Salut.

2.2. El domicili que l’associació ha fixat a Tortosa, carrer Bernat de Villamarí, 3-5, 3r 3a

2.3. L’àmbit d’actuació, que serà principalment el territori de Catalunya.

2.4. Els drets i deures dels associats; els procediments d’admissió i cessament d’aquests; la direcció i l’organització de l’entitat; el seu patrimoni i els recursos econòmics de què disposa, i l’aplicació de béns en cas que es dissolgui.Fonaments de dret

L’article 22 de la Constitució espanyola

L’article 118.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya

Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

El Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Registre d’Associacions.

Després d’exposar les consideracions legals i fer-vos saber la flamant notícia dono pas a l’objectiu principal que ha motivat la sol·licitud i creació de l’Associació:

L’article 2 dels Estatuts, (que es penjaran al Blog, en breu) diu – Aquesta entitat professional, sense ànim de lucre, té previst organitzar congressos, jornades, taules rodones, conferències, potenciar la formació de la funció administrativa i participar com a professionals de la Funció Administrativa en el Consell de Participació dels professionals de l’ICS establint així una cultura de política empàtica amb l’empresa.

Un dels requisits en el tràmit de sol·licitud de l’associació ha estat l’elaborar una Acta fundacional de l’associació on hi havia de constar els socis fundadors, i fer-ne constar les dades de identificació personal; aquestes persones que han incïat el procés d’acord amb la normativa fundacional han estat les següents:


Pepi Sanz Borràs, presidenta
Milagros Magín Sanz, secretària
Montserrat García Guasch, tresorera
Sònia Navarro Pedro, vocar 1er.

Ara, només ens resta que ens facilitin el NIF de l’associació i ja podem començar a treballar tots plegats, en principi un instrument de comunicació és el blog, el nostre bloc, us recomano que visiteu

http://www.administratiusebre.blogspot.com/ (encara està perfeccionant-se)

Organitzemt-nos

El primer pas és la sol.licitud personal d’associació; cóm es pot fer? Cada professionsal ha de depositar en un sobre tancat les seves dades personals i enviar-les a l’adreça següent: Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Secretaria de Formació.

Important!!! En el sobre hi feu constar al remitent Associació Funció Administrativa Terres de l’Ebre del ICS.

L’últim dia del termini la Junta Directiva (socies fundadores) obriran els sobres i es portarà un registre informatitzat de tots el potencials associats.

El termini per enviar la sol·licitud és el 29 d’octubre de 2010, evidentment que després d’aquesta data qualsevol persona que vulgui associar-se ho podra fer, la data és perquè cal constituir-se l’Assemblea General que és lòrgan sobirà de l ’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable

Aquest pas és el primer que hem de fer, ja que si no és així no podem saber el nombre de professionals que s’han associat i és condició imprescindible per a la constitució de l’Assemblea General i posteriorment l’elecció per a l’ampliació dels membres de la Junta Directiva (inicialment està formada per les 4 membres que són les sòcies fundadores). Aquesta Junta Directiva d’acord amb l’article 14 dels estatuts, regeix, administra i representa l’associació.


Salut i bon treball

Pepi Sanz Borràs
Presidenta
Associació Personal de funció AdministrativaTerres de l’Ebre de l’ICS ASFATEICS

------------------------------------------------------------------------